Home » Ekologia » Znaczenie i zadania melioracji wodnych

Właściwości wodne i powietrzne gleby wpływają w decydujący sposób na jej sprawność. Gleby sprawne, na których możemy uzyskiwać wysokie plony, cechują właściwe stosunki między ilością zawartej w nich wody i powietrza. Zbyt duża ilość wody lub powietrza niekorzystnie wpływa na procesy chemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w glebie. W przypadku trwałego nadmiaru lub niedoboru jednego z tych czynników gleba nie jest w stanie zapewnić warunków sprzyjających rozwojowi roślin. W związku z tym na niektórych glebach niezbędne jest stosowanie technicznych zabiegów melioracji wodnych oddziałujących na cały profil gleby. Bez tych zabiegów stosowanie nowoczesnych technologii upraw jest często nieopłacalne lub niemożliwe. Melioracje wodne obejmują budowę urządzeń odwadniających lub nawadniających, bądź też spełniających obie te funkcje, w celu poprawy stosunków wodno-powietrznych w glebach. Konieczność wykonania melioracji może wynikać z nadmiernej zwięzłości lub nazbyt luźnej budowy gleby, z ukształtowania terenu oraz z niekorzystnych warunków klimatycznych — głównie niedoboru opadów atmosferycznych w porównaniu z potrzebami roślin. Czynniki te mogą występować jednocześnie, uniemożliwiając otrzymanie opłacalnych plonów na danym obszarze.