Home » Ekologia » Uprawa gleb organicznych

Są to również gleby łatwe do uprawy, a więc stawiające małe opory narzędziom uprawowym. Do gleb organicznych zalicza się gleby torfowe oraz gleby murszowe. Gleby torfowe są typowymi glebami organicznymi, natomiast gleby murszowe mają charakter gleb organiczno-mineralnych lub mineralno-organicznych. Wspólną cechą tych bardzo różniących się pod względem rolniczym gleb jest duża zawartość w nich substancji organicznej. Uprawa płuzna gleb torfowych stwarza wiele problemów, związanych z zachowaniem ich korzystnych właściwości fizycznych, a tym samym cech produkcyjności. Gleby torfowe mają strukturę włóknistą. Uprawa powoduje rozrywanie włókien i niszczenie ich naturalnej struktury, wskutek czego następuje rozpylanie się torfu. Z tego względu najlepiej gleby torfowe użytkować jako trwałe łąki i pastwiska. Nie zawsze jest to możliwe, gdyż gleby te muszą być także użytkowane jako grunty orne. Pewnym rozwiązaniem może być przemienne, łąkowo-polowe użytkowanie tych gleb. Jeżeli chcemy siać na glebach torfowych rośliny jednoroczne, to uprawa roli powinna być tak zaplanowana, aby jak najmniej zniszczyć włóknistą strukturę torfu. Aby jak najmniej niszczyć włóknistą strukturę torfu, do orek należy używać pługów z odkładnicami śrubowymi, które dobrze odwracają, ale nie kruszą skib. Ponadto orki powinny być płytkie.

Spis podobnych wpisow: