Home » 2014 » Grudzień

Właściwości wodne i powietrzne gleby wpływają w decydujący sposób na jej sprawność. Gleby sprawne, na których możemy uzyskiwać wysokie plony, cechują właściwe stosunki między ilością zawartej w nich wody i powietrza. Zbyt duża ilość wody lub powietrza niekorzystnie wpływa na procesy chemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w glebie. W przypadku trwałego nadmiaru lub niedoboru jednego z […]

W wyniku doświadczeń stwierdzono, że siewy bezpośrednie są możliwe przy następstwie różnych jednorocznych roślin uprawnych, np, po łubinie pod żyto ozime, po rzepaku pod pszenicę, po zbożach pod zboża i kukurydzę, a nawet po zbożach pod strączkowe. Nie udało się jednak dotychczas rozwiązać problemu bezpośredniego siewu buraków cukrowych i sadzenia ziemniaków, zwłaszcza wówczas, gdy planuje […]

Uproszczenia w uprawie roli osiąga się przez pominięcie niektórych zabiegów lub zastąpienie bardziej pracochłonnego zabiegu mniej pracochłonnym. Na przykład na glebach lekkich przygotowując stanowisko po ziemniakach pod żyto można zrezygnować z wykonania orki siewnej, ograniczając się jedynie do bronowania roli po wykopach, po których nastąpi siew. Podobnie przygotowując stanowisko po ziemniakach pod zboża jare orkę […]

Duża zwięzłość gleb ciężkich powoduje, że narzędzia w czasie pracy napotykają duże opory. Do tej grupy zalicza się gleby brunatne, wytworzone z glin średnich, ciężkich i z iłów, czarne ziemie wytworzone z glin ciężkich i iłów, mady ciężkie oraz rędziny średnie i ciężkie. Gleby ciężkie wykazują przewagę porów kapilarnych nad niekapilarnymi. Wskutek tego często czynnikiem […]

Są to również gleby łatwe do uprawy, a więc stawiające małe opory narzędziom uprawowym. Do gleb organicznych zalicza się gleby torfowe oraz gleby murszowe. Gleby torfowe są typowymi glebami organicznymi, natomiast gleby murszowe mają charakter gleb organiczno-mineralnych lub mineralno-organicznych. Wspólną cechą tych bardzo różniących się pod względem rolniczym gleb jest duża zawartość w nich substancji […]

Są to również gleby łatwe do uprawy, a więc stawiające małe opory narzędziom uprawowym. Do gleb organicznych zalicza się gleby torfowe oraz gleby murszowe. Gleby torfowe są typowymi glebami organicznymi, natomiast gleby murszowe mają charakter gleb organiczno-mineralnych lub mineralno-organicznych. Wspólną cechą tych bardzo różniących się pod względem rolniczym gleb jest duża zawartość w nich substancji […]